Handelsbetingelser

Gældende for køb af tjenester hos Idrættens Udviklingscenter (IUC)

 

Oktober 2018

Disse betingelser gælder ved tilmelding til IUCs kurser og arrangementer via iuce.dk og disses underleverandører. Kurser og uddannelsestilbud hører ifølge forbrugerrådet under varebetegnelsen 'Tjenesteydelser'. Nedenstående er derfor gældende for alle vores kurser, workshops, temadage, kursusdage og uddannelsesforløb.

1. Udbyder
Idrættens Udviklingscenter (IUC):

Idrættens Udviklingscenter ApS
Borgergade 28
DK-8831 Løgstrup
CVR-nr.: 33 24 02 79 

2. Tilmelding
Tilmeldingen er bindende. Tilmelding til kurser og arrangementer skal ske via iuce.dk, ved vores medarbejdere eller vores samarbejdspartnere. Visse arrangementer kan have begrænset deltagerantal.

3. Priser
Alle priser på iuce.dk og disses underleverandører er i danske kroner. 

4. Gebyrer
Tilmelder du dig efter tilmeldingsfristen, bliver der lagt et gebyr på din deltagerafgift. Transaktionsomkostninger ved brug af betalingskort bliver pålagt og opkrævet sammen med deltagerafgiften. Gebyrer og transaktionsomkostninger refunderes ikke ved ændring eller annullering af tilmeldingen.

5. Betaling 
Ved tilmelding til arrangementer på iuce.dk, medarbejdere ved IUC og disses underleverandører kan du som virksomhed vælge at betale ved at få tilsendt faktura. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto. Ved for sent betaling vil der blive pålagt renter og eventuelle rykkergebyr i henhold til renteloven.

6. Afmelding (Fortrydelsesret)
Køb af kurser og arrangementer på iuce.dk og disses underleverandører er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2. IUC yder dog fuld fortrydelsesret indtil tilmeldingsfristen angivet for de enkelte arrangementer på iuce.dk. Før denne dato refunderes hele deltagerafgiften, fratrukket gebyrer, ved ændring eller annullering af tilmeldingen. Efter tilmeldingsfristen kan deltagerafgiften ikke refunderes. Enhver ændring til tilmelding skal ske ved skriftlig henvendelse til IUC på info@iuce.dk.

7. Fotografering
Ved tilmelding til IUCs arrangementer accepterer du at IUC har de fulde rettigheder til billeder taget på kurset. Ligeså accepterer du at IUC har brugsretten til at anvende billeder som er delt af deltagere via IUCs officielle hashtags. Billeder må offentliggøres på IUCs medier efterfølgende jf. Persondatalovens § 6, stk. 1.Såfremt du ikke ønsker at optræde på et billede, skal du rette henvendelse til fotografen i forbindelse med fotograferingen. 

8. Forældretilladelser
På visse arrangementer eller dele af et arrangement kan der kræves særskilt underskreven tilladelse fra deltagerens forældre. Læs mere om dette på de enkelte arrangementer på iuce.dk.

9.  Kontaktoplysninger
Som deltager på IUCs kurser og arrangementer accepterer du, at IUC må kontakte dig med relevante forhold relateret til din deltagelse på de angivne kontaktoplysninger både før, under og efter arrangementet.

10.  Ekspedition
IUC og disses underleverandører ekspederer alle tilmeldinger hurtigst muligt. Når du har registreret din tilmelding, modtager du en besked via e-mail med bekræftelse af din ordre. Ved straks-betaling fungerer ordrebekræftelsen som billet. Har du som virksomhed ønsket at betale for deltagelse i et kursus via faktura, er den tilmelding først endelig, når denne er betalt.

11.  Ændringer
Vi forbeholder os ret til at ændre tid, kursussted, pris, instruktør og indhold samt ret til at aflyse et kursus eller en konference, såfremt deltagerantallet bliver mindre end forudsat. Ved aflysning eller væsentlige ændringer får den enkelte deltager besked direkte til den e-mail adresse, der er opgivet ved tilmelding. 

12.  Forbehold
IUC kan se sig nødsaget til at aflyse et kursus eller arrangement. Sker dette vil tilmeldte deltagere modtage besked herom uden unødigt ophold samt få refunderet deltagerafgiften.

13. Force majeure
Såfremt det på grund af omstændigheder, der ikke kunne tages i betragtning af IUC i forbindelse med planlægning af det enkelte arrangement, såsom krig, terrortrussel, strøm- eller it-nedbrud, sygdomsepidemi eller usædvanlige vejrforhold, måtte være umuligt eller være forbundet med ekstraordinært og uventet stort besvær og store omkostninger at gennemføre arrangementet, er IUC berettiget til at aflyse eller afbryde arrangementet, såfremt den er påbegyndt. 

I tilfælde af aflysning før eller under afholdelse af et arrangement som følge af force majeure vil IUC refundere de beløb under deltagerafgiften til deltagerne som indgår under deltagerafgiften og som ikke allerede er medgået til at afholde udgifter forbundet med planlægning og afvikling af arrangementet.

14. Ophavsret
IUC har ophavsret til alt materiale på www.iuce.dk, alt udleveret materiale i forbindelse med kurser samt al materiale der forefindes i det online medie, deltagerne eventuelt inviteres til at hente materiale fra. Videregivelse eller kopiering af materialet uden skriftlig tilladelse fra IUC er derfor ulovlig og vil medføre retsforfølgning med krav om erstatning. Ønsker forbrugeren at videregive eller kopiere dele af materialet, skal forbrugeren rette henvendelse til IUC, som herefter tager stilling til, hvorvidt der kan gives tilladelse til videregivelse eller kopiering. 

15. Reklamation
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette skriftlig henvendelse til vores administration på mail: info@iuce.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage over en tjenesteydelse købt hos IUC til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

16.  Købe- og aftaleretlige regler
Når du handler på iuce.dk og disses underleverandører, gælder herudover dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. særligt Købeloven og Forbrugeraftaleloven, dog gælder reglerne om fortrydelsesret ikke, jf. pkt. 5. 

17.  Persondata / Privatlivspolitik
IUC og disses underleverandører opbevarer din oplysninger forsvarligt, og giver kun adgang til dine data for personer med relevante arbejdsopgaver. Når IUC og disses underleverandører ikke har behov for dine data længere, så sletter vi dem. Dataansvarlig er IUC ved administrationschefen.

For at IUC kan levere den efterspurgte rådgivning, bistand og uddannelse, er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige Klaus Frejo på tlf. 22381387.

17a. Vores behandling af dine persondataoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, har udleveret til os i forbindelse med dit samarbejde med virksomheden. Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor dig i forbindelse med samarbejdet. Uden disse oplysninger vil det vi ikke kunne servicere dig med udvikling og kompetenceudvidelse.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn, telefon, e-mail, arbejdsplads

17b. Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Data opbevares minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven og retningslinjer for kontraktopfølgning, men ved underskrift af samtykke til behandling af persondata, indhentes der samtykke til, at personoplysningerne opbevares længere, da det findes relevant for videre opfølgning og fremadrettet samarbejde.

17c. Dine rettigheder efter persondataforordringen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt)
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet)

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige. Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

17d. Oplysninger som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner udenfor formelle samarbejder. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
 • Til ekstern databehandling
  Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed.
 • Af juridiske årsager
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for organisationen, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser. 

17e. Informationssikkerhed

Al data opbevares elektronisk i overensstemmelse med den generelle forordning af databeskyttelse (GDPR) 2016/697, og som har en databehandleraftale.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt i organisationen:

 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.

17f. Personoplysninger og kommunikation

I relation til retningslinjer i forbindelse med videoer og billeder, der offentliggøres, har vi følgende procedure:

 • Der skal indhentes samtykke ved den portrætterede ved portrætbilleder, før billedet lægges på hjemmesiden og de sociale medier
 • Ved situationsbilleder – altså billeder, som har til formål at vise en situation eller aktivitet – så kan disse frit lægges på hjemmesiden. Men hvis situationen kan krænke en person, der er på billedet, skal der indhentes samtykke, før billedet benyttes.

Ved video indhenter vi tilladelse fra alle, der ”optræder” til at bruge materialet officielt i forbindelse med markedsføring

17g. Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives hjemmesiden, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde eksempelvis via e-mail.  

18.  Tvister
Enhver tvist om handel på iuce.dk, og om disse vilkår, afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole. 

 

Handelsbetingelser